Index

bizon.se

Tistelfjäril
 

Tistelfjäril (Vanessa cardui)
Tistelfjäril är påträffad som immigrant i hela Norden, inklusive sparsamma fynd på Island och Färöarna. Den hittades som första stor­fjärilsart någonsin på Spetsbergen 1978. Arten är en kosmopolit som förekommer i alla världsdelar utom i Sydamerika och Antarktis. Det är dock tveksamt om den någonstans i Europa lyckas upprätthålla årligen reproducerande populationer. Hemland för de fjärilar som i Europa uppträder från tidig vår till sen höst är subtropiska Nordafrika och Mellanöstern. Möjligen kan östra och norra Europa också beröras av immigration från Centralasien. Tistelfjäril är en immigrant som påträffas i alla slags miljöer med rikliga nektarresurser där det samtidigt finns naken sand, grus eller stenar för fjärilarna att landa på.

De år när arten även påträffas i fjälltrakterna ses den ofta på högt belägna, karga fjällhedar. De invandrade fjärilarna ger under varma och relativt torra somrar upphov till en inhemsk population som visar sig talrikare från slutet av juli till början av september och ibland till oktober. Lyckad reproduktion har konstaterats som nordligast i Norrbottens lågland. Äggen läggs utspridda ett och ett på översidan av blad i toppskott. Den nykläckta larven gnager fönsterliknande märken från bladens undersida.

Senare för den samman bladen med glesa spinntrådar till en regnskyddad boplats från vilken den gör korta utflykter för att äta av omgivande blad. Först under de sista stadierna lever larven helt fritt och konsumerar då större mängder bladmassa. Larvutvecklingen tar 3-5 veckor. Larven förpuppar sig upphängd mellan sammanspunna blad en bit över markytan, och puppstadiet varar under gynnsamma förhållanden 2-3 veckor. Arten uppträder mycket oregelbundet i Norden.


År med immigration följs ofta åt, och ibland leder dessa årsräckor till ett toppår då arten påträffas talrikt över hela Sverige till de allra nordligaste fjällområdena. Sommaren 2019 var ett sådant år som tistelfjärilar invaderade Sverige. På Öland syntes fler tistelfjärilar än någonsin och alldeles för tidigt, enligt insektsforskaren Dave Karlsson vid forskningsstationen Linné på Öland. Ingen har sett så här mycket tistelfjärilar i Sverige och Skandinavien någonsin. Normalt sett ska det komma in några tiotusental men nu handlar det om minst hundra miljoner eller flera gånger det, säger han.

En förutsättning för sådana toppår är en omfattande inflygning i maj-juni följd av en torrare sommar, eftersom förstadierna är mycket känsliga för regn och kyla. Vanligare är att arten endast påträffas sparsamt under sensommaren i södra Sverige, och dessa fjärilar är sannolikt främst immigranter från Mellaneuropa. Vid en jämförelse av inflygningsdata från Danmark med dem från Sverige får man klart för sig att inflygningsriktningen kan variera från sydväst till sydost så att arten under vissa år påträffas i Sverige men inte alls i Danmark. Detta förklaras av att de migrerande fjärilarna helt följer den rådande vindriktningen.

Återvandring från norr mot söder har inte med säkerhet kunnat konstateras i Sverige. Fjärilarnas avkomma dör obönhörligen av de vintertemperaturer som råder i vårt klimat. Uppgifter om övervintrande fjärilar som påträffats i Skåne under våren kan vara individer som immigrerat hit tidigt samma år men tvingats uppsöka skyddade platser i avvaktan på varmare väder, vilket också är ett normalt beteende för fjärilarna i deras hemländer.

 Index

Copyright© 2020 - bizon.se