Index

bizon.se

Videfuks


Videfuks (Nymphalis xanthomelas)
Vingbredden är 60-72 mm. Fjärilen liknar en stor nässelfjäril. Fram- och bakvingarnas översida gulröda med stora svarta fläckar varav den största på framkanten. I ytterkanten blåaktiga fläckar varav de största på bakvingarna. Undersidan spräckligt gråsvart. Videfuksen är svår att skilja från körsbärsfuks som den liknar vad gäller teckningen. Den skiljer sig dock på mellan- och bakbenen där videfuksens är ljusgrå medan körsbärsfuksen har mörkgrå. Fjärilen övervintrar som fullbildad.

Efter övervintringen från april till augusti. Finns i de flesta miljöer. Biologi: Äggen läggs i klumpar på kvistar av vide och ibland alm. Larverna lever tillsammans, är svarta med gulvita längslinjer och mörka tornar, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

I Sverige påträffades videfuks första gången i Skåne 1954, och arten är endast tillfällig i Norden med en kortvarig etablering under 1950-talet i nordöstra Skåne och Blekinge. Ett par fynd gjordes i Västergötland och på Gotland 1965. År 2004 påträffades arten åter i Sverige, då en fjäril fotograferades i Vissefjärda i sydöstra Småland i början av april och ett exemplar påträffades i Oxelösunds skärgård i början av augusti.

I Danmark påträffades den första gången 1896 på Sydsjälland. Senare är den endast fåtaligt påträffad på Bornholm, främst 1954. Under 2003 noterades arten vid tre tillfällen, på Bornholm, Falster och Läsö och ytterligare en individ fotograferades nära Köpenhamn våren 2004.

I Finland är den oftare påträffad sedan 1891, men perioder med talrikare immigration inträffar vanligen med tioåriga intervaller eller längre. Under perioden 1890-1930 sköt arten fram sina positioner i östra Europa, och flertalet finska fynd är från denna tid, bl.a. var den talrik i Viborg 1911-12.

Under 2000-talet har den åter expanderat västerut och ett 50-tal individer påträffades under 2004 längs hela Finlands sydkust men främst i inlandet i trakten av Lappeenranta och Imatra, där den sannolikt nu även har lyckats med fortplantning och övervintring. Arten har inte påträffats i Norge.

Områden där arten har mer stabil årlig reproduktion sträcker sig från Ukraina och Ryssland genom Sibirien, Mongoliet och Kina till Nepal, Korea, Japan och Kamtjatka. I Sibirien är utbredningen tydligt fokuserad till områden mellan 50° N och 60° N. Isolerade förekomster i Europa där populationstrenden idag är kraftigt vikande finns ännu i Rumänien, Moldavien och Slovenien.

I Bulgarien, Tjeckien och östra Tyskland har den tidigare varit utbredd och allmän men bedöms nu vara försvunnen. Fram till 1930-talet visade sig arten oftare under migrationer i Finland, Baltikum, Polen, Tjeckien och Tyskland. De västligaste fynden i Europa är från England och Italien.

 Index

Copyright© 2020 - bizon.se