Härfågel


Härfågel i Runsten januari 2020.


 

Härfågeln finns i stora delar av Europa, Asien och Nordafrika. Världspopulationen består delvis av flyttfåglar medan de sydligare populationer är stannfåglar. Den europeiska populationen flyttar i augusti till oktober till övervintringsområden i Afrika, för att återkomma i april till maj.

Arten etablerade sig sent som häckfågel i Sverige, under första halvan av 1800-talet. Den häckade då i Skåne, utmed östkusten upp till Stockholm, och längst inåt landet i Hjo. Omkring 1920 hade den återigen försvunnit som häckfågel. Senare återetablerade den sig i landet men denna etablering verkar nu till största delen vara över och det är osäkert om fågeln över huvud taget häckar i Sverige. De senaste häckningarna har alla noterats på Öland, som också är det område i Sverige där härfågeln oftast observeras. På grund av detta togs härfågeln upp på 2005 års Röda listan som akut hotad (CR). Sedan 2010 års rödlista anges den som nationellt utdöd. Härfågeln observeras regelbundet i Sverige och den har observerats i Sveriges alla landskap.
Härfågeln är 28 centimeter lång och väger 55-80 gram. Dess fjäderdräkt är klarorange till blekt beige, med svarta och vita ränder på vingen, ryggen och stjärten. På huvudet har den en fjäderkrona eller fjäderkam, med svarta toppar. Kammen kan resas rakt upp men ligger oftast nedfälld och ser då mera ut som en nacktofs. Den rör sig fladdrigt och flaxigt, men kan vara mycket svår att upptäcka.

Härfågeln bygger bo i trädhål, bland stenblock, ofta i stenmurar och sällsynt direkt på marken. Boet placeras vanligtvis omkring 1,5 meter över marken. Boet byggs av en bädd av torrt gräs, ko- eller hästgödsel och små kvistar. Boet är ofta illaluktande och rejält nedsmutsat av fågelträck. Härfågeln lägger 5-8 gråa eller gula, cirka 26 millimeter stora ägg som ruvas av honan i 16-18 dagar. Ungarna är flygfärdiga efter 26-29 dagar. Arten är beroende av ett öppet odlingslandskap. Härfågeln livnär sig av bland annat stora insekter och små ödlor som den tar i betade hagar, och plockar gärna i spillning efter föda.

Copyright© 2020 - bizon.se