Spillkråka


Spillkråka vid Beijershamn maj 2021.

Spillkråka vid Ebbegärde, norr om Kalmar, mars 2021.
Spillkråkan är en stor, nästan helsvart fågel inom familjen hackspettar. År 2020 finns den med på Världsnaturfondens Röda lista med hotade arter. Spillkråkan är den största av Europas hackspettar med en längd av 40–57 cm och ett vingspann på 67–73 cm. Vikten är 300 gram.

Dräkten är nästan helt och hållet svart. Den adulta hanen har röd panna och hjässa, medan honan ända från juvenil dräkt endast är röd i nacken. Ögonen är ljusa och halsen relativt lång. Näbben är kraftig och benvit.

Spillkråkan kan häcka i såväl barr-, bland- som lövskog, men är vanligast i blandskogar. Som boträd väljer den oftast ett relativt fristående träd av asp eller tall. Eftersom bohålet gör trädet skörare händer det att starka vindar förvandlar boträdet till hög stubbe.

Bobygget påbörjas inte sällan på hösten, pågår sedan i etapper och slutförs på våren. Det kan också genomföras under en koncentrerad period på cirka en månad. Boet hackas ut cirka tio meter över marken och kan vara sex till tio decimeter djupt.

Spillkråkan har ett antal mycket ljudliga läten Trumningen, som förekommer på våren, är kraftfull och rullande i en mörk ton och kan höras upp till 4 kilometers håll.
Trumningen har en frekvens av upp till 17 slag per sekund, vilket är en relativt långsam hackspettrumning. Hanens trumningar kan vara upp till 3-4 sekunder, medan honans är betydligt kortare. Även sången hörs om våren och utgörs av ett starkt, genomträngande och gällt klyi-klyi-klyi-klyi-klyi-klyi-klyi-klyi-klyi-klyi.

Enligt vissa bedömningar ser arten ut att ha minskat sedan 1940- och 1950-talen, antagligen beroende på det moderna skogsbruket. Beståndet uppskattades 2012 till 29000, men osäkerheten är relativt stor. Enligt Svensk fågeltaxering var spillkråkans bestånd stabilt från 1970-talet till slutet av 1990-talet, men fram till 2014 har spillkråkan minskat med 20–30 %. Spillkråkan är fridlyst i Sverige och kategoriseras som nära hotad. Tillbakagången förklaras av minskad tillgång på föda och lämpliga bo- och födosträd.

Spillkråkans trivialnamn består av "spill", som kommer av "spjälka" och som här refererar till spillkråkan ivriga hackande, och "kråka" som refererar till den svarta fjäderdräkten. Namnet är känt från 1700-talet. Det vetenskapliga släktnamnet Dryocopus betyder ungefär ”Den som träget arbetar med träd”.

Copyright© 2021 - bizon.se