Svarthätta


Svarthätta, hane, vid Stenåsa april 2017


Svarthätta vid Ölands södra udde september 2016


Svarthätta, hona, vid Ölands södra udde september 2014
 

Svarthättan är 14 cm. Lätt att skilja från övriga sångare på sin svarta hjässa. Honan och ungfåglar har brun hjässa. Den är vanligast i södra landet upp till Värmland-Dalarna och längs Norrlandskusten. Äter insekter, blötdjur och maskar.
Sången påminner om trädgårdsångaren men är ofta kortare. Lock- och varningsläte ett hårt "teck". Boet byggs i en risig buske på en halv till en meter över marken. Namnet nämns först kring år 1800 och är möjligen från början ett skånskt dialektnamn. Det syftar givetvis på hannens svarta hjässa. Arten har även kallats svarthuvad sångare.

Svarthättan var en sällsynthet i Uppland under 1700-talet och tycks inte börjat sprida sig norrut förrän mot slutet av seklet. Från 1900-talet ökade arten kraftigt i antal samtidigt som den började sprida sig uppåt i landet. I Västerbotten etablerade sig svarthättan som en regelbunden men sällsynt häckfågel på 1930-talet. Senare under 1970-talet fick arten ytterligare en kraftig uppgång som sedan stabiliserade under 1990. Den svenska beståndet av svarthättor är nu beräknat till mellan 400.000 till 1.000.000 par.
I slutet av april eller i början av maj, något tidigare än flertalet andra sångare, återkommer svarthättan till Sverige. Hannen som ofta anländer före honan, etablerar ofta sitt revir först efter häftiga strider med andra hannar. Han demonstrerar härvid sin upphetsning genom att resa hjässans svarta fjädrar. Aggressiviteten riktar sig inte enbart mot andra svarthättehannar utan även mot hannar av trädgårdssångaren. Även törnsångare och gransångare kan bli attackerade.

Svarthättan hör till de ihärdigaste sångarna. Sången varierar i kvalité från individ till individ, men en fulltonig svarthättesång är något sällsynt vackert. Sången inleds med ett kvittrande som övergår i en följd rena och klara toner med ett djup och en klangfärg som påminner om koltrastens sång. Höstflyttningen sker huvudsakligen i september, men i motsats till andra sångare ser man den ofta ännu i oktober. Flyttar mot de östra medelhavsländerna och östra Afrika. Enstaka fåglar kan stanna i södra Sverige under milda vintrar.
Svarthättan kan bli upp till 10 år.

Copyright© 2014 - bizon.se